Cum înregistrăm în contabilitate tranzacțiile cu criptomonede?

Subiectul contabilizării și taxării tranzacțiilor efectuate cu criptomonede apare pe agenda autorităților din toată lumea. Acestea fac eforturi pentru a încerca să țină pasul cu transformarea digitală prin reglementarea aspectelor precum blockchain, gig economy, coin offerings, ride hailing sau artificial intelligence.

Ce spun alte țări?

O serie de țări au introdus in legislația națională reglementări referitoare la taxarea și înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor cu criptomonede. Făcând o scurtă analiză, putem observa că abordările diferă de la jurisdicție la jurisdicție, prevederile legislative sunt incomplete sau generale, prin urmare aplicabilitatea lor în practică este dificilă.

Franța a creat conturi contabile noi pentru înregistrarea criptomonedelor, care trebuie prezentate fie ca imobilizări necorporale amortizabile, atunci când sunt deținute pentru a accesa bunuri sau servicii, fie ca investiții pe termen scurt reevaluate anual, atunci când acestea sunt deținute în scopuri investiționale.

Pe de altă parte, Lituania menționează că deși criptomonedele utilizate ca mijloc de plată au caracteristicile numerarului, acestea se clasifică în categoria investițiilor pe termen scurt, intr-un cont special creat.

Japonia a concluzionat că niciuna din categoriile dezbătute la nivel mondial nu ar fi potrivită (monedă stăină, instrumente financiare, stocuri sau active imobilizate) și a creat o categorie independentă de active dedicată criptomonedelor.

Tranzacții care se pot efectua cu criptomonede:

 • achiziția criptomonedelor în scopuri investiționale
 • utilizarea criptomonedelor ca mijloc de încasare pentru serviciile/ bunurile vândute
 • utilizarea criptomonedelor ca mijloc de plata pentru furnizori, angajați, alte datorii
 • acordarea/ primirea de împrumuturi în criptomonede
 • vânzarea/ cumpărarea de criptomonede în schimbul monedei clasice (fiat)
 • minarea criptomonedelor
 • ICO (Initial Coin Offering), STO (Security Token Offering), IEO (Initial Exchange Offering) și altele asemenea
 • fonduri de hedging pentru criptomonede
 • ATM-uri pentru criptomonede
 • platforme de schimb de criptomonede
 • de curand și bănci centrate pe criptomonede (Elveția)

Care este situația curentă în Romania?

Persoane fizice

În momentul de față, în România, singurele mențiuni din legislația contabilă și fiscală cu privire la criptomonede apar în Codul fiscal și vizează persoanele fizice. Acestea ne spun că se impozitează cu 10% câștigul din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei/ tranzacție nu se impozitează, cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.

Persoane juridice

Chiar dacă pentru persoanele juridice nu avem reglementări, acestea au obligația să prezinte în situațiile financiare tranzacțiile pe care le efectuează și să plătească la bugetul de stat impozitele si taxele rezultate. Așadar, ce soluții au companiile pentru contabilizarea criptomonedelor?

Întrucât în mediul de business există multe intrebari cu privire la modalitatea de contabilizare a criptomonedelor de către persoanele juridice, vom prezenta o analiză, din perspectiva legislației românești curente, a principalelor categorii dezbătute la nivel mondial, în care pot fi încadrate criptomonedele din punct de vedere contabil.

1. Mijloace bănești (monedă străină/ numerar)

Mijloacele băneşti reprezintă cele mai lichide active pentru o întreprindere. Acestea pot fi exprimate în moneda națională sau în moneda străină.

Moneda:

  • reprezintă un mijloc de schimb și este baza de evaluare și recunoaștere în situațiile financiare a tuturor tranzacțiilor;
  • este sinonimă cu banii, atât fizici cât și electronici, aflați în circulație într-o anumită jurisdicție;
  • este susținută, emisă, acceptată de Guvern și considerată “legal tender” (mijloc legal de plată).

Concluzie: Criptomonedele nu sunt susținute de Guvern (sau de orice altă autoritate) și nu sunt considerate mijloace legale de plată. Prin urmare, nu pot fi considerate monedă, chiar dacă știm din practică faptul că tranzacțiile cu criptomonede funcționează similar cu operațiunile în monedă străină.

2. Echivalente de numerar (depozite overnight, obligațiuni guvernamentale etc.)

Echivalentele de numerar reprezintă investiții financiare pe termen scurt (mai puțin de 3 luni), extrem de lichide, care sunt ușor convertibile în orice moment în sume deja cunoscute de numerar și sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

Concluzie: Având în vedere volatilitatea criptomonedelor, acestea nu îndeplinesc definiția  echivalentelor de numerar.

3. Instrumente financiare (acţiuni, obligaţiuni, alte investiții)

Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o întreprindere şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă întreprindere.

Un contract este un acord între două sau mai multe părți care are consecințe economice clare asupra cărora părțile nu pot sa intervină, deoarece acordul este executoriu prin lege.

Utilizarea tehnologiei blockchain sau distributed ledger technology nu generează automat o relație contractuală între părți. Cu toate acestea, pot exista situații când criptomonedele sunt obiectul unui contract în care, de exemplu, o parte se obligă să vândă și altă parte se obligă să cumpere criptomonede.

Un activ financiar reprezintă:

  • numerar
  • un instrument de capitaluri proprii al altei entități
  • un drept contractual de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate
  • un drept contractual de a schimba active sau pasive financiare cu o altă entitate
  • un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității când anumite criterii sunt îndeplinite.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt orice contracte care evidențiază un interes rezidual în activele unei entități după deducerea tuturor datoriilor sale.

Criptomonedele care dau dreptul titularului la bunuri sau servicii, în ciuda faptului că sunt contractuale, nu corespund definiției activelor financiare, deoarece beneficiul economic viitor este obținut din primirea unui bun sau a unui serviciu, mai degrabă decât din dreptul la numerar sau alt activ financiar.

Concluzie: Atunci când deținerea de criptomonede nu implică un drept contractual sau o obligație de a plăti numerar sau un alt activ financiar, criptomonedele nu îndeplinesc definiția instrumentelor financiare.

4. Imobilizări necorporale (active nemateriale)

O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil fără formă fizică.

Un activ reprezintă  o resursă controlată  de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanț atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat/ evaluată în mod credibil;

Controlul în acest context înseamnă că entitatea are puterea de a obține beneficiile economice pe care activul le va genera și de a restricționa accesul altora la aceste beneficii.

După obținerea monedei digitale, o entitate va putea obține beneficiile economice, putând să o vândă sau să o folosească ca mijloc de plată.

Monedele digitale sunt active nemonetare, fără formă fizică.

Un activ este identificabil dacă este separat (adică este capabil să fie separat sau divizat de entitate și vândut, transferat, licențiat, închiriat, schimbat) sau dacă provine dintr-un drept contractual sau legal. Unitățile de monedă digitală sunt identificabile.

Concluzie: Criptomonedele respectă definiția imobilizărilor necorporale.

5. Stocuri (materii prime, materiale consumabile, mărfuri etc.)

Stocurile sunt active circulante:

  • deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității
  • în curs de producție în vederea vânzării în procesul desfășurării normale a activității sau
  • sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile care urmează să fie folosite in procesul de producție sau pentru prestarea de servicii.

Chiar dacă monedele digitale respectă definiția imobilizarilor necorporale, atunci când acestea sunt deținute de o entitate pentru vânzare în cursul activității obișnuite trebuie contabilizate în categoria stocurilor.

Pentru a determina modul de contabilizare a unui activ (fie ca o imobilizare necorporală, fie ca stocuri), este necesar să se stabilească modul în care activul este utilizat în afacere: deținut pentru vânzare în activitatea curentă a companiei sau în scopuri investiționale, în vederea aprecierii valorii.

Concluzie: Putem spune că monedele digitale îndeplinesc definiția și caracteristicile stocurilor, în situația în care acestea sunt utilizate în activitatea curentă a companiei și nu sunt păstrate în evidență pentru scopuri investiționale.

 

Conform analizei de mai sus, în funcție de scopul pentru care sunt deținute, criptomonedele pot fi contabilizate atât în categoria instrumentelor financiare (investiții) cat și în categoria stocurilor sau cea a imobilizărilor necorporale.

Având în vedere complexitatea și diversitatea tranzacțiilor care se pot desfășura cu criptomonede, până când vor fi emise reglementări de către autoritățile din România, reprezentanții societății, împreună cu specialiști contabili și fiscali, trebuie să stabilească cea mai potrivită politică de contabilizare și care sunt implicațiile fiscale (i.e. impozit pe profit, impozit pe veniturile microintreprinderilor, tva si altele). Fiecare metoda poate genera un rezultat fiscal diferit și implicit valori diferite ale impozitelor datorate către bugetul de stat.

Pentru orice întrebări, așteptăm mesajele voastre la ana@accountinghub.ro.


Accounting Hub sprijină companiile si persoanele fizice care operează cu criptomonede să gestioneze cu succes implicațiile contabile și fiscale ale tranzacțiilor pe care le efectuează. 

Modern, Paperless Accounting for your brave business!